​​

DIRECT CONTACT

+31 (0)183 581 089
info@aardkracht.nl

Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

De werkgever dient te zorgen voor de veiligheid en gezondheid van zijn medewerkers. Dit is een van de belangrijkste artikelen uit de Arbowet.

Het instrument om na te gaan of er in de arbeidsituatie risico's aanwezig zijn die aanleiding kunnen geven tot ongevallen, incidenten en verzuim is de Risico-inventarisatie en evaluatie. Afhankelijk van de potentiele effecten, de blootstellingsduur en de waarschijnlijkheid van optreden kan voor een aanwezig (arbeids) risico een risicoscore vastgesteld worden. Deze score bepaald de urgentie van te nemen maatregelen.

De te nemen maatregelen worden vastgelegd in het Plan van Aanpak. Een RI&E is niet compleet zonder dit Plan. In het plan wordt aangegeven wanneer actie genomen wordt, door wie en wanneer  deze afgerond dient te zijn.

AardKracht kan voor u zorgdragen voor:

  • het uitvoeren van de RI&E
  • het opstellen van het Plan van Aanpak
  • toetsen van het Plan van Aanpak
  • actualiseren van een bestaande RI&E
  • veiligheid- en werkplekinspecties